Spyros Louis (OAKA), Athens (Greece)

Spyros Louis (OAKA), Athens (Greece)